top of page


ניהול סיכונים לסדנה -

אמצעי בטיחות:
המייקרים הצעירים ילמדו את כללי ואמצעי הבטיחות של הסדנה וייבחנו עליהם.
המייקרים הצעירים יוכשרו בשימוש באביזרי הבטיחות שיותאמו לפעילויות השונות. 
המדריכים יקפידו על התאמת האביזרים והשימוש הנכון בהם ובכלים השונים כדי להקטין את כמות הפציעות למינימום. 
פעילות בצוות תתבצע רק כאשר כל חברי הצוות מצויידים באביזרי המגן המתאימים.

התנהגות בסדנה:
מדריך ראשי + מדריך צעיר יהיו נוכחים בכל זמן הפעילות בסדנה.
משתתף שהמדריך לא יהיה בטוח ביכלתו לשמור על בטיחותו ו/או בטיחותם של אחרים, לא יורשה לקחת חלק בפעילות (עד כדי הפסקת השתתפותו בפרוייקט)
מייקר צעיר שיבצע עבירת בטיחות יורחק מהפעילות לאלתר ויוכל לחזור אליה רק לאחר שהמדריך האחראי יוודא שהוא הבין את מהות העבירה ויודע איך לא לחזור עליה.
מייקר צעיר יעבוד רק עם מכשירים שקיבל עליהם הדרכה. 

תנאי עבודה בסדנה:
מכונות בסיכון גבוה (CNC , משור דיסק, מכונת חיתוך לייזר) יסומנו בצהוב/שחור. עבודה עליהן תעשה ע"י המדריך הראשי בלבד. לא תתאפשר כניסה לאיזור העבודה על מכשירים אלו - המייקרים הצעירים יורשו לצפות בתהליך ולשאול שאלות מעבר למחיצת המגן.
כדי לבטל סיכון להתחשמלות, יעשה בחשמל שימוש רק במתח נמוך (12V ומטה)  - מסוללות או מספק כח זרם חלש בלבד.
עבודה עם מדפסות תלת מימד, דבקים וחומרים אחרים המייצרים אדים תתבצע אך ורק באיזור מאוורר היטב.

 

הגעה ואיסוף :
ההורים יקבלו הודעה על הגעת ילדם לפעילות בפורום הקבוצה (כרגע וואטסאפ). באחריות ההורה להתריע ולברר את המצב באם לא קיבל הודעה על הגעת ילדו בזמן המצופה.
לחוגי הילדים - איסוף הילדים ע"י ההורים שלהם או - בהודעה מראש בלבד - ע"י מישהו מטעמם.

לחוגי הנוער - עזיבה עצמאית. שירותי תיאום הסעות - דרך הפורום.
הורים למשתתפים שיציגו סימני מחלה המצריכה השגחה יתבקשו לאסוף את המשתתף לאלתר.

תנאים מיוחדים:
ההורים ידווחו על משתתף עם תנאים מיוחדים( התנהגויות או רגישויות מיוחדות) טרם הרישום ויוודאו כי התנאים בסדנה לא מהווים סיכון למשתתף זה.
אם יהיה צורך בקיום פעילות החורגת מאחד מכללי הבטיחות בנספח זה, זו תתבצע רק אחרי הודעה להורים וקבלת אישור פרטני בכתב לכל משתתף.

התחביביה

bottom of page